Technická podpora
+421 948 347 724
Podrobný popis správy domén a webhostingu v systéme Ccontroll. V dokumentácii sú použité aj texty zo stránky: https://www.websupport.sk/ a www.sk-nic.sk

Základné pojmy

Domény

 • Doména - reťazec zrozumiteľných znakov, ktorý zastupuje IP adresu servera, na ktorú sa užívateľ internetu pripája
 • Držiteľ Domény je Užívateľ, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Zmluvu o Doméne.
 • Registrátor domény je osoba (fyzická, alebo právnická), ktorej Držiteľ domény udelil právo ju spravovať. Aby doména mohla plniť svoj účel (smerovať na nejaký webhosting), musí byť správne nastavená a práve o to sa stará registrátor domény.

Úrovne domén

Úrovne domén sú v zápise domény oddelene znakom bodky -"." .
 • Domény prvej úrovne - TLD (Top Level Domain - delia sa na generické (.com, .edu, .org) alebo národné (.sk, .cz).
 • Doména druhej úrovne je reťazec definovaných znakov, priradených pred TLD (a za prípadné domény tretej a vyššej úrovne) a oddelených od TLD, prípadne aj od domén tretej a ďalšej úrovne, znakom "." (bodka). Tento reťazec tvorí menný priestor, ktorým na báze DNS (Domain Name Service) servera Držiteľ Domény identifikuje na Internete svoje služby a aktivity potom, ako je menný priestor zanesený do evidencie SK-NIC na základe uzatvorenej Zmluvy o Doméne (ďalej len "Registrácia"). Registrácia je predpokladom poskytovania Služby a nie jej obsahom.

SK-NIC

 • SK NIC a.s. - je správcom národnej domény .sk. Ma prístup do centrálneho registra domén a je úlohou je administrácia záznamov .sk domén. Prideľuje SK-NIC handle.
 • SK-NIC handle - identifikátor u správcu .sk domény, pozostávajúci zo štyroch písmen a štyroch číse oddelených pomlčkou. Príklad COME-0017.

DNS

 • Domain Name Service (DNS) - slúži na preklad názvov domén na IP adresy a opačne. Takto zabezpečuje jednoduchšiu orientáciu pre užívateľov internetu
 • DNS server - servery, ktoré obsahujú databázu domén a IP adries na nich prepojených. Internetový prehliadač zo zadanej adresy zistí, ktorý DNS server uchováva záznamy o danej doméne a zistí aké IP adresy sú pre ňu nastavene. je technický prostriedok, ktorý poskytuje Držiteľovi Domény Registrátor, a ktorý zabezpečuje prevádzku sieťovej služby prekladu doménového mena na adresu
DNS záznamy sa rozdeľujú do viacerých typov

Typy DNS záznamov

 • A záznamy - slúži na nastavenie IP adresy, z ktorej sa má načítať obsah pre doménu, pripadne subdoménu, využíva sa len zápis IP adresy vo formáte IPV4
 • AAAA záznamy - slúži na nastavenie IP adresy, z ktorej sa má načítať obsah pre doménu, pripadne subdoménu, využíva sa len zápis IP adresy vo formáte IPV6
 • NS záznam - záznam, ktorý nesie informáciu o tom, na ktorej IP adrese sú umiestnene DNS záznamy k doméne. Nastavuje sa u národného registrátora (SK-NIC) a udáva, kam sa majú presmerovať všetky dopyty na danú doménu
 • MX záznam - určuje server, ktorý slúži na spracovanie emailov pre danú doménu. Nezadáva sa v tvare IP adresy ale ako textový názov servera (smtp.comein.sk). Do záznamu je možné pridať k serveru aj prioritu. Ak na spracovanie emailov slúži viacero serverov, tak ako prvý bude poštu spracovávať server s najvyššou prioritou, kde najvyššiu prioritu ma najnižšie číslo.
 • CNAME záznam (C záznam) - preberá nastavenia DNS záznamov vzorovej domény a tieto nastavenia sa stávajú nadradenými nastaveniami nad A záznamom a MX záznamom. Ak príde dopyt na doménu, tak sa najprv skontrolujú záznamy nastavené v CNAME zázname
 • TXT záznam - priradí textové informácie do DNS záznamu domény. Využíva sa na overovanie domény alebo pre zadanie dodatočných informácií, ktoré sú potrebné k synchronizácií domény s externou službou.

Doba trvania zmeny DNS záznamov

 • TTL (Time To Live) - údaj zadávaný v sekundách, ktorý určuje, ako dlho si ma DNS server pamätať nastavenia záznamov. Po tejto dobe pristúpi DNS server k opätovnej aktualizácii záznamov. Väčšina serverov ma hodnotu TTL nastavenú na 86400 sekúnd, čo predstavuje 24 hodín.
Ak sa zmena DNS záznamov neprejaví do 24 hodín, tak je možné že niektorý z DNS serverov, ktorý sa nachádza "po ceste" k cieľovému serveru ma nastavenú vyššiu hodnotu TTL, prípadne v danom lokálnom počítači, z ktorého pristupujeme k cieľovému serveru je v pamäti cache uložený starý záznam.
V takom prípade je potrebné lokálnu pamäť cache vymazať. Napríklad vo Windowse cez príkazový riadok (cmd) príkazom "ipconfig / flushdns" a stlačiť "Enter"

Kontrola úspešnej zmeny DNS záznamov

Ak chceme skontrolovať, či sa aktualizovali všetky DNS záznamy na DNS serveroch po ceste k cieľovému serveru, môžeme na to využiť príkaz "ping" v príkazovom riadku systému Windows. K príkazu ping pridáme IP adresu cieľového servera v tvare napríklad "ping 95.168.193.248"

Vytvorenie domény v systéme

Pre správnu migráciu domén je potrebné aby doména bola v systéme vytvorená a správne nastavená podľa toho aké služby zabezpečuje spoločnosť Comein.sk, s.r.o.

Typy migrácií

Registrátor domény - iná spoločnosť, hosting - spoločnosť Comein.sk, s.r.o.

V takomto prípade je potrebné požiadať registrátora (správcu) domény, ktorý ma prístup k jej administrácii, aby zmenil (presmeroval) jej DNS servery na ns1.comein.sk a ns2.comein.sk.
Ak v rámci webhostingu spravuje spoločnosť Comein.sk, s.r.o len časť služieb ako napríklad obsah stránky, vtedy stačí presmerovať len A záznam typu "*", čo znamená, že ak niekto bude mať dopyt po doméne úrovne 2, 3 alebo nižšej,tak registrátor presmeruje požiadavku na IP adresu zadanú v tomto zázname.

Registrátor domény - spoločnosť Comein.sk, s.r.o., hosting - iná spoločnosť

Pokiaľ je registrátorom domény spoločnosť Comein.sk, s.r.o. a obsah stránky sa má načítavať z hostingu,ktorý poskytuje iná spoločnosť, je potrebné nastaviť DNS záznamy domény. Tieto záznamy poskytuje hostingová spoločnosť, prípadne, ak máte prístup k správe hostingu, tak je možné tieto údaje získať tam.

Nastavenie emailového servera (MX záznamu) cudzej spoločnosti na serveroch Comein.sk, s.r.o.

Ak je doména registrovaná na spoločnosť Comein.sk, s.r.o, ale emaily spravuje iná spoločnosť, je potrebné v nastaveniach databázy nastaviť MX záznam pre daný emailový server. Správny MX záznam je potrebné vyžiadať od spoločnosti poskytujúcej emailové služby.

Nastavenie emailového servera (MX záznamu) spoločnosti Comein.sk, s.r.o. na serveroch inej spoločnosti.

Ak naša spoločnosť poskytuje iba emailové služby, je potrebné nastaviť u správcu DNS záznamov MX záznam našej spoločnosti.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
 • 0948 347 724
 • comein@comein.sk
 • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.